False False
Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Sportvitamines4U BV, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. Sportvitamines4U BV hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten,die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Sportvitamines4U BV gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Sportvitamines4U BV vallen. De website van Sportvitamines4U BV kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en Sportvitamines4U BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Uw privacy is gewaarborgd

Sportvitamines4U BV respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van u zelf en van personen werkzaam bij of ten behoeve van Sportvitamines4U BV.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Aanbieden en afleveren van onze producten
• Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie
• Promotionele doeleinden, waaronder begrepen informatievoorziening over activiteiten en actuele ontwikkelingen, alsmede relatiemarketing;
• Beveiliging en verbetering van onze website(s)
• Registreren van online bezoekersgegevens
• Samenstellen van gebruikersstatistieken
• Back-up doeleinden
• Onderhouden van contacten met u
Uw gegevens zullen niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.


Sportvitamines4u heeft het recht om van specifieke artikelen welke ten behoeve van NOC-NSF gedistribueerd worden, geaggregeerde informatie op sportniveau te verstrekken aan NOC-NSF.

Aanbieden en afleveren van onze producten

Om onze producten aan u te kunnen aanbieden, heeft Sportvitamines4U BV (bijvoorbeeld) uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bank- of girorekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten en lotnummer(s) nodig en uw e-mailadres. Sportvitamines4U gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen afleveren van (door u) bestelde producten alsmede voor de afhandeling van de door u aangevraagde of van u verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie. Voor administratieve doeleinden krijgt elke deelnemer in ons systeem een eigen klantnummer  toegekend.
 

Testen en verbeteren van onze producten en diensten

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten af te kunnen handelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat Sportvitamines4U BV uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinieonderzoeken. In dat geval kan Sportvitamines4U BV u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post of e-mail) benaderen voor een onderzoek of enquête.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Sportvitamines4U BV streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past Sportvitamines4U BV technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.
Een van de maatregelen ter beveiliging van de toegang tot onze website(s) is dat een unieke loginnaam, wachtwoord en/of gebruikersnaam aan u kan worden toegewezen respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is Sportvitamines4U BV in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie, zoals uw order- en factuurarchief en uw personalia. Ter verbetering van haar website(s) kan Sportvitamines4U BV ook de online bezoekersgegevens, zoals IP adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan Sportvitamines4U BV het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan Sportvitamines4U BV gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-up doeleinden bewaren. Via haar website(s) kan Sportvitamines4U BV tevens gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).
 

Bewaren van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal Sportvitamines4U BV uw (persoons)gegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende wettelijke bewaarplichten.
 

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om zich tot Sportvitamines4U BV te wenden met het verzoek u mee te delen of door Sportvitamines4U BV u betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal Sportvitamines4U BV u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Sportvitamines4U BV desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Sportvitamines4U BV zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.
 

Recht van verzet

Voor zover vereist, zal Sportvitamines4U BV uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden verwerken. U kunt ook altijd (nadien) aan Sportvitamines4U BV kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden. In dat geval zal Sportvitamines4U BV terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.

Contact 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen met Sportvitamines4U BV per e-mail: info@sportvitamines.nu
 

Wijzigingen

Sportvitamines4U BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 13 juni 2014 en vervangt alle voorgaande versies.